شما هم شریک هستید ، بخشی از درآمد مارکیتو به کودکان بی سرپرست اهدا میشود (: